მოგწონთ ნეოფარმის პრეპარატები?
ძალიან კარგია
უკეთესი ჯობია
არ მომწონს
საშინელებაა
» შედეგები
     
NEODROPS 30გ - პასტილები მარწყვის არომატით

NEODROPS

 

With Strawberry flavour


Semadgenloba:                             

izomalti E953, arabuli gomizi E414, limonmJava; marwyvis aromatizatori; wiTeli pigmenti E122.

 

gamoyeneba:                              

  • aris dabalkaloriuli produqti (100g/200kkal), ar Seicavs Saqars da misi gamoyeneba SesaZlebelia diabetikebisTvis;
  • aqrobs piris Rrus usiamovno suns;
  • aumjobesebs gemos;
  • ajansaRebs sunTqvas;

 

gamoSvebis forma:

12 pastili muyaos kolofSi (30g±10%).

 

Senaxvis wesi: inaxeba araumetes 30°C temperaturis pirobebSi mSral adgilze.

 

vargisianobis vada: 1 weli.

 

mwarmoebeli: Sps ,,neofarmi~.

saqarTvelo. Tbilisi. daviT aRmaSeneblis xeivani me-12 km.

tel/faqsi: +995 (032) 259-64-46,  259-57-90.

 

 

 "
Copyright (c) 2010 NEOPHARMI+ LTD - All Rights Reserved