მოგწონთ ნეოფარმის პრეპარატები?
ძალიან კარგია
უკეთესი ჯობია
არ მომწონს
საშინელებაა
» შედეგები
     
NEODROPS 30გ პასტილები ფორთოხლის არომატით

pastilebi forToxlis aromatiT


Semadgenloba:                             

izomalti E953, arabuli gomizi E414, limonmJava; forToxlis aromatizatori; pigmenti, menToli.

 

gamoyeneba:                              

  • aris dabalkaloriuli produqti (100g/200kkal), ar Seicavs Saqars da misi gamoyeneba SesaZlebelia diabetikebisTvis;
  • aqrobs piris Rrus usiamovno suns;
  • aumjobesebs gemos;
  • ajansaRebs sunTqvas;

 

gamoSvebis forma:

12 pastili muyaos kolofSi (30g±10%).

 

Senaxvis wesi: inaxeba araumetes 30°C temperaturis pirobebSi mSral adgilze.

 

vargisianobis vada: 2 weli."
Copyright (c) 2010 NEOPHARMI+ LTD - All Rights Reserved