მოგწონთ ნეოფარმის პრეპარატები?
ძალიან კარგია
უკეთესი ჯობია
არ მომწონს
საშინელებაა
» შედეგები
     
სენადე ნეო #60 ტაბლ

peristaltikis gamaZlierebeli safaRaraTo saSualeba.


 

Semadgenloba: A da B senozidebis kalciumis marilebi - 13,5mg (senas foTlebis eqstraqtis saxiT).

damxmare nivTierebebi: laqtoza, simindis saxamebeli, mikrokristaluri celuloza, povidoni, natriumis lauril sulfati, meTilparabeni, talki, magniumis stearati.

preparati mzaddeba senas foTlebis (Cassia acutifolia Del.; ojaxi – Fabaceae) eqstraqtis safuZvelze.

                      

farmakologiuri moqmedeba: preparati iwvevs msxvili nawlavis receptorebis gaRizianebas da refleqtorulad aZlierebs peristaltikas, rac ganapirobebs nawlavebis ufro swraf daclas,  misi normaluri muSaobis aRdgenas. ar iwvevs miCvevas, xels ar uSlis saWmlis monelebas.

preparatis moqmedeba iwyeba miRebidan 8-10 sT-is Semdeg.

 

Cveneba: Sekrulobebi, gamowveuli msxvili nawlavis hipotoniiTa da peristaltikis modunebiT. kuWis moqmedebis regulireba buasilis, proqtitisa da analuri napralebis dros.

 

miRebis wesi da dozireba: miiReba peroralurad, Cveulebriv, 1-jer dReSi, Zilis win, wylis miyolebiT.

mozrdilebsa da 12 wlis asakis zeviT bavSvebSi: 1 tableti miRebaze. efeqtis ararsebobis SemTxvevaSi dozas zrdian 2-3 tabletamde.

bavSvebSi: 6-dan 12 wlamde: 1/2 tableti miRebaze da aucileblobis SemTxvevaSi dozas zrdian 1-2 tabletamde.

 

ukuCvenebebi: momatebuli mgrZnobeloba preparatSi Semavali komponentebis mimarT; nawlavebis gauvaloba, CaWedili Tiaqari, muclis Rrus organoebis mwvave anTebiTi daavadebebi, peritoniti, sisxldena kuW-nawlavis traqtidan, metroragia, cistiti, spastiuri koliti, wyal-marilovani cvlis darRveva.

 

preparati sifrTxiliT iniSneba orsulobisa da laqtaciis periodSi, bavSvebSi 6 wlamde, operaciis Semdgom periodSi.

 

gverdiTi movlenebi: preparatis safaRaraTo moqmedebas SeiZleba Tan axldes muclis Wvalismagvari tkivili. dozis gadaWarbebam da xangrZlivma gamoyenebam SeiZleba gamoiwvios diarea.

gansakuTrebuli miTiTebebi: mkurnalobis dros Sardis Seferiloba xdeba moyviTalo-yavisferi an mowiTalo-iisferi. aman ar unda gamoiwvios SeSfoTeba: Sardis bunebrivi feri aRdgeba mkurnalobis Sewyvetis Semdeg.

ar aris rekomendirebuli ,,senade neo’’-s tabletebis gamoyeneba 2 kviraze meti xnis manZilze.

 

dozis gadaWarbeba: dozis gadaWarbebisas adgili SeiZleba hqondes diareas, ramac SeiZleba gamoiwvios organizmis gauwyloeba. am SemTxvevaSi saWiroa bevri siTxeebis miReba.

 

orsulobisa da laqtaciis periodi: orsulobisa da laqtaciis periodSi preparatis gamoyeneba dasaSvebia mxolod preparatis sargeblisa da riskis Sefasebis gaTvaliswinebiT.

 

urTierTqmedeba sxva preparatebTan: didi dozebiT xangrZlivi miRebisas SesaZloa gaaZlieros sagule glikozidebis moqmedeba da gavlena moaxdinos antiariTmiuli preparatebis moqmedebaze hipokaliemiis ganviTarebis riskis gazrdiT.

 

gamoSvebis forma: pirveladi SefuTva: 20 tableti polivinilqloridisa da aluminis folgis blisterze.

meoreuli SefuTva: 3 blisteri Tavsdeba muyaos kolofSi instruqciasTan erTad.

 

gacemis wesi: farmacevtuli produqtis jgufi III, gaicema receptis gareSe.

 

Senaxvis pirobebi: inaxeba mSral, sinaTlisgan dacul adgilze, araumetes 30°C temperaturis pirobebSi.

akrZalulia preparatis gamoyeneba vargisobis vadis amowurvis an vizualuri daTvalierebisas defeqtebis aRmoCenis SemTxvevaSi.

 

vargisianobis vada: 3 weli."
Copyright (c) 2010 NEOPHARMI+ LTD - All Rights Reserved